หลักสูตรปริญญาตรี

รายชื่อวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์การศึกษา

 • วิชาบังคับแกน (คณะ)
 • แนวคิดโลกาภิวัตน์และทฤษฏีโลกาภิวัตน์ในสังคมโลกและสังคมไทย อิทธิพลของโลกโลกาภิวัตน์ต่อแนวคิดปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่และลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษาในบริบทโลกาภิวัตน์ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อความเป็นธรรมและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีและหลักการปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่เพื่อบ่มเพาะพลเมืองโลกที่มีวิถีคิด ทักษะชีวิต ยืดหยุ่น เท่าทัน และตระหนักรู้พลวัตโลกสมัยใหม่

  Placeholder 16x16

  2 หน่วยกิต

  พัฒนาการและการก่อเกิดกระแสการศึกษาพหุวัฒนธรรมร่วมสมัยและหลังสมัยใหม่ พัฒนาการการศึกษาพหุวัฒนธรรมในสังคมไทยสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ กระบวนทัศน์การศึกษาพหุวัฒนธรรม การศึกษาพหุวัฒนธรรมกับการเตรียมครูและการพัฒนาวิชาชีพครู แนวทางการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมในบริบทการศึกษาไทย การประเมินผลการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม

  Placeholder 16x16

  2 หน่วยกิต

  แนวคิดหลักของการศึกษาพหุวัฒนธรรมในภาคเหนือประเทศไทยและในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาการและการก่อเกิดกระแสการศึกษาพหุวัฒนธรรมร่วมสมัย สมรรถนะทางวัฒนธรรมของครูในห้องเรียนพหุลักษณ์ และการจัดการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียนและลีลาการเรียนรู้

  Placeholder 16x16

  3 หน่วยกิต

  ความหมาย ความเป็นมา และความสำคัญของพหุวัฒนนิยมและพหุวัฒนธรรมศึกษา แนวคิดและทฤษฎีพหุวัฒนธรรมศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมของไทย การจัดการความรู้ทางพหุวัฒนธรรม แนวคิดชุมชนกับการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาบนฐานชุมชนเพื่อเข้าถึงบริบทชุมชนและสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  Placeholder 16x16

  3 หน่วยกิต

 • วิชาโท: การศึกษาเพื่อการพัฒนา
 • ความหมายของการศึกษาเพื่อการพัฒนา ปรัชญาและแนวคิดทฤษฎีการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่สำคัญเชื่อมโยงให้เห็นภาพรวมและความเกี่ยวข้องของการศึกษาเพื่อการพัฒนากับการพัฒนาในระดับโลก รวมถึงกระบวนการเรียนรู้บนฐานของความเท่าเทียม การศึกษาพหุวัฒนธรรม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การศึกษาในฐานะเป็นกลไกในการแก้ปัญหาสังคม การวิเคราะห์กรณีศึกษาในประเทศไทยโดยใช้แนวคิดต่าง ๆ

  Placeholder 16x16

  3 หน่วยกิต

  แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวคิดและทฤษฎีนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี บทบาท วิธีการ กระบวนการของนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต กระบวนทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวิเคราะห์สถานภาพการศึกษาตลอดชีวิตในสังคม การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในและต่างประเทศ แนวโน้มและประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การประยุกต์ใช้แนวคิดและกลวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  Placeholder 16x16

  3 หน่วยกิต

  ความหมายและความสำคัญของการศึกษาชุมชน วิวัฒนาการการศึกษาชุมชนในประเทศไทย แนวคิดทฤษฎีในการศึกษาชุมชน ประเด็นปัญหาของชุมชนเชื่อมโยงกับความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคม องค์ประกอบทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและประชากรของสังคมไทยและโลก หลักการและแนวทางการวิจัยการศึกษาชุมชน ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและเครื่องมือทางมานุษยวิทยาในการศึกษาชุมชน การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีในการวิจัยการศึกษาชุมชน

  Placeholder 16x16

  3 หน่วยกิต

  พัฒนาการประชาคมอาเซียน นโยบายการพัฒนาและนโยบายการศึกษาในระดับพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน บทบาทของรัฐในการประดิษฐ์สร้างอัตลักษณ์พลเมืองรัฐชาติและการสร้างพลเมืองข้ามวัฒนธรรมรัฐชาติ

  Placeholder 16x16

  3 หน่วยกิต

  การวิเคราะห์ปัญหาสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก การเลือกประเด็นที่จะศึกษาในเชิงลึก การวางแผนการศึกษา การศึกษาค้นคว้า การสังเคราะห์องค์ความรู้ การนำเสนองานและสะท้อนคิดจากปัญหาที่เลือกสรร

  Placeholder 16x16

  3 หน่วยกิต