สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล

กิจกรรมที่ร่วมกับศูนย์พหุวัฒนธรรม และนโยบายการศึกษา

   ภาพยนตร์ "ลมภูมิเขา ; หน่ออ่อน" เป็นผลผลิตจาก โครงการวิจัย การผลิตทรัพยากรสารนิเทศและนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรม ศึกษาในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

   "วรรณกรรมพื้นบ้าน เพื่อการเรียนรู้ของเด็ก จ.เชียงใหม่" - นักข่าวพลเมือง ThaiPBS [2-1-2562]

   วีดิทัศน์ โครงการวิจัย การผลิตทรัพยากรสารนิเทศและนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรม ศึกษาในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

   พหุวัฒนธรรมศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนชายขอบ - บ่ายโมง ตรงประเด็น [25-10-61]

   การบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนพหุวัฒนธรรมศึกษาไปในสู่ห้องเรียน - บ่ายโมง ตรงประเด็น [22-10-61]

   โครงการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในพื้นที่ชายขอบ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนต่างๆ... ดูเพิ่มเติม