อาจารย์ประจำสาขาวิชา

หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา

หัวหน้า

ผศ.ดร.ออมสิน จตุพร
ผศ.ดร.ออมสิน จตุพร

หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร. นันท์นภัส แสงฮอง
ผศ.ดร. นันท์นภัส แสงฮอง

หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา
: nannaphat.s@cmu.ac.th

ผศ.ดร. พิสิษฏ์ นาสี
ผศ.ดร. พิสิษฏ์ นาสี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา
: pisith.nasee@cmu.ac.th