การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในเวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 6 กันยายน 2563
โดย : สาขาวิชาสังคมศาสตร์การศึกษา
ผู้เข้าชม : 333 คน
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในเวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร. นงเยาว์ เนาวรัตน์และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาการศึกษา วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษาจำนวน 5 คน ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานทางวิชาการใน “การประชุมวิชาการไทใหญ่ศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน (อาคารดงรัก) จัดโดย ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่